سیستم جوابدهی آزمایشگاه پاتوبیولوژی مادر

نام کاربری :
رمز ورود :
نام کاربری :
رمز ورود :

راهنمای جوابگیری از سایتنحوه جواب گرفتن مراجعین از سایت :

نکته:مراجعین محترم در صورتی میتوانید جواب خود را از سایت آزمایشگاه دانلود یا مشاهده کنید که جواب شما توسط پزشک مسؤل فنی آزمایشگاه تایید شده باشد.در غیر اینصورت با وارد کردن رمز عبور ونام کاربری صفحه جواب دهی شما باز نخواهد شد و پیغام نام کاربری اشتباه است روی صفحه نمایان خواهد شد.

نکته2:لطف بفرمایید موقعه وارد کردن نام کاربری و رمز عبور به اعداد وارد شده در کادر مربوطه در قبض دقت بفرمایید